polityka prywatności

polityka prywatności

 POLITYKA PRYWATNOŚCI § 1 Administrator Danych Osobowych Administratorami Danych Osobowych jest: Fundacja Sport dla zdrowia Kraków, ul. Filarecka 23/6, 30-110 Kraków NIP: 6772455287, KRS: 0000853369 , zwany dalej ADO § 2 Przepisy prawa o ochronie danych osobowych Polityka Prywatności odnosi się do następujących przepisów dot. ochrony danych osobowych: - ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000) - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” (stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi). § 3 Dane osobowe podlegające przetwarzaniu ADO przetwarza w szczególności dane osobowe należące do: - Klientów, tj. osób i opiekunów prawnych osób, które uczestniczą w zajęciach i treningach organizowanych przez ADO pod marką KS Czyżynianka oraz innych wydarzeniach typu obozy, półkolonie, turnieje i inne. - Podopiecznych – dzieci, które uczestniczą w zajęciach i treningach organizowanych przez ADO pod marką KS Czyżynianka oraz innych wydarzeniach typu obozy, półkolonie, turnieje i inne. - Potencjalnych Klientów - osób zainteresowanych wzięciem udziału w zajęciach zajęciach i treningach organizowanych przez ADO pod marką KS Czyżynianka oraz innych wydarzeniach typu obozy, półkolonie, turnieje i inne. - Byłych klientów - osób, które uczestniczyły w zajęciach i treningach organizowanych przez ADO pod marką KS Czyżynianka oraz innych wydarzeniach typu obozy, półkolonie, turnieje i inne. Wszystkie powyższe grupy będą dalej zwane Klientami ADO przetwarza także dane osobowe należące do współpracowników, tzn osób które łączy z ADO umowa o pracę lub inna umowa cywilnoprawna. § 5 Cel przetwarzania danych ADO będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu: - zaprezentowania oferty zajęć i treningów w ramach KS Czyzynianka lub organizowanych przez ADO obozów, półkolonii, turniejów i innych wydarzeń - zawarcia umowy uczestnictwa w zajęciach i treningach w ramach KS Czyzynianka lub organizowanych przez ADO obozów, półkolonii, turniejów i innych wydarzeń - informowania o promocjach związanych z prowadzonymi zajęciami; - prowadzenia bieżącej współpracy w trakcie obowiązywania umowy na prowadzenie zajęć lub też innej umowy zawartej z Klientem. -prezentowania oferty usług komplementarnych, w stosunku do prowadzonych zajęć, takich jak: oferty obozów, półkolonii, turniejów - marketing bezpośredni własnych produktów lub usług; - dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. ADO będzie przetwarzał dane osobowe Współpracownika w celu: zaprezentowania oferty lub warunków współpracy; obsługi współpracy po jej nawiązaniu; realizacji wynikających z przepisów prawa obowiązków związanych z nawiązaną współpracą. § 6 Okres przetwarzania danych Dane osobowe będą przetwarzane w przedziale czasowym obejmującym: -okres przed nawiązaniem współpracy (podpisaniem umowy), - okres obowiązywania umowy, - okres po rozwiązaniu umowy przez przedział czasu wskazany w innych przepisach prawa w tym podatkowych, a także wynikający z przepisów o przedawnieniu roszczeń § 7 Profilowanie W ramach przetwarzania danych osobowych Klientów/ Współpracowników możemy dokonywać profilowania: • opartego o zgodę Klienta/Współpracownika - w celu dobierania ofert produktów i usług pod kątem potrzeb danej osoby, w tym także z wykorzystaniem procesów automatycznych, polegającego na zestawianiu danych Klient w zakresie udzielonej zgody, pochodzących z różnych źródeł i przypisanego na tej podstawie profilu, którego konsekwencją jest dobranie i przedstawienie Klientowi / Współpracownikowi odpowiadających jego profilowi reklam lub ofert; § 8 Prawa osób, których dane są przetwarzane Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do: 1. dostępu do danych, 2. uzyskania od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu 3. sprostowania/uzupełnienia danych, 4. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), w sytuacji gdy: ● dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub ● osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, która jest podstawą do przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, lub ● osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw, i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione cele przetwarzania, lub ● dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. 5. ograniczenia przetwarzania, w sytuacji gdy: ● osoba której dane dotyczą zgłasza, że przetwarzane dane są nieprawidłowe, na czas weryfikacji danych; ● przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu i żąda ograniczenia ich wykorzystania; ● administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; ● osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą 6. przenoszenia danych, tj. prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które Klient/Współpracownik dostarczył jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany 7. sprzeciwu - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient/ Współpracownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes ADO (np. cele analityczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie sprzeciwu Klienta/Współpracownika, ADO będzie musiał zaprzestać przetwarzania danych, chyba, że wykaże istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad niedogodnością Klienta / Współpracownika lub polegają na obronie roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). 8. niepodlegania profilowaniu. 9. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych (później do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Klientowi /Współpracownikowi praw, można przesłać mailowo na adres: biuo@czyzynianka.pl lub pisemnie na adres ADO. § 9. Bezpieczeństwo danych osobowych ADO podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Podczas projektowania infrastruktury IT wykorzystywanej do przetwarzania danych osobowych, brane pod uwagę są zasady bezpieczeństwa danych osobowych. W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych ADO stosuje zasady: ▪ poufności – ochrona danych przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim, ▪ integralności – ochrona danych przed nieuprawnioną modyfikacją, ▪ dostępności – zapewnienie dostępu do danych tylko upoważnionym osobom Dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każda osoba mająca dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązana do zachowania poufności. § 10. Udostępnianie danych innym podmiotom Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody. Osobami przetwarzającymi dane Klientów są osoby współpracujące z ADO na podstawie umów o pracę i innych umów cywilnoprawnych § 12. Zmiany Polityki Prywatności ADO zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na swoich stronach internetowych i poinformowania o tym fakcie wszystkich Klientów/Współpracowników..
(c)2020, All Rights Reserved                                  polityka prywatności
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand
free website
built with
kopage